Regulamin sklepu

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin sklepu, który stanowi podstawę przygotowania i …

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin sklepu, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ingalinder.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym ingalinder.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM INGALINDER.COM

data publikacji: 29.01.2016

WSTĘP

Sklep Internetowy ingalinder.com działający pod adresem: http://ingalinder.com jest prowadzony przez firmę: Art Inga Linder-Kopiecka z siedzibą w: 05-082 Latchorzew, Orła Białego 7/4, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po­słu­gu­ją­cą się nu­me­rem NIP: 1181945815 i REGON: 145997305. Kon­takt ze sklepem moż­li­wy je­st pod ad­re­sem e-mail: sklep@ingalinder.com.

§ 1 DEFINICJE

Na po­trze­by ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu, przyj­mu­je się na­stę­pu­ją­ce zna­cze­nie po­niż­szy­ch po­jęć:

Sklep Internetowy – serwis internetowy działający pod adresem http://ingalinder.com sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
Sprzedawca – Inga Linder-Kopiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art Inga Linder-Kopiecka, REGON: 145997305, NIP: 1181945815 z siedzibą w: 05-082 Latchorzew, Orła Białego 7/4, e-mail: sklep@ingalinder.com.
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy w Sklepie Internetowym w celu założenia Konta przez Klienta.
Konto – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) udostępniany każdemu Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, z użyciem którego Klient może składać zamówienia po zalogowaniu, bez konieczności każdorazowego podawania swoich danych osobowych oraz w ramach którego ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi.
Login – adres e-mail Klienta, podawany przez niego w trakcie procesu rejestracji, którego podanie w Sklepie Internetowym jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta.
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania do Konta.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Towar.
Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, Towar sta­no­wi tre­ść cy­fro­wą w ro­zu­mie­niu usta­wy z dnia 30 ma­ja 2014 r. o pra­wa­ch kon­su­men­ta.
Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego ingalinder.com oraz informacje o promocjach i konkursach.
Towar – produkt lub tre­ść cy­fro­wa, któ­rą Klient mo­że na­być od Sprzedawcy za po­śred­nic­twem Sklepu Internetowego. Treść cyfrowa może być oferowany do sprzedaży w po­staci pli­ku elek­tro­nicz­ne­go, któ­re­go for­mat za­leż­ny je­st od za­war­to­ści (np. plik pdf, jpg, tiff bądź inny).
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w Koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).
Strona Produktowa – podstrona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat towaru.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania na adres wskazany przez klienta, za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej firmy logistycznej.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy ingalinder.com prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną.
 2. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego ingalinder.com.
 3. Regulamin jest udostępniany w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Na żądanie Klienta, Sprzedawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 4. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego ingalinder.com należy kierować na adres e-mail: sklep@ingalinder.com
 5. W przypadku osób fizycznych stroną dokonującą zakupów może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 6. Wszystkie ceny towarów podawane są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Sklep Internetowy ingalinder.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanym asortymencie, zmian cen towarów, jak również wprowadzania innych zmian takich jak: przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych, wprowadzanie zmian o charakterze aktualizacyjnym, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych zamówieniem przyjętym już do realizacji.
 8. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których liczba jest zawsze ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.
 10. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§ 3 ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://ingalinder.com.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • Wybrać towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”. Przed kliknięciem w przycisk może być konieczne wybranie wariantu produktu. W ten sposób klient może wybrać jeden lub kilka towarów.
  • Przejść do widoku koszyka i zapoznać się z podsumowaniem koszyka oraz, jeśli któryś z towarów wymaga wysyłki –  wybrać sposób wysyłki zamówienia. W przypadku Towarów w postaci treści cyfrowej Klient otrzyma specjalny link do pobrania.
  • Aby sfinalizować zamówienie Klient musi kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” a następnie zalogować się do swojego konta (nie dotyczy Klienta, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia albo nie posiada jeszcze konta w Sklepie Internetowym ingalinder.com) i podać dane służące do realizacji zamówienia,
  • Klient może dodać uwagi do zamówienia; jeśli Klient chce otrzymać fakturę, proszony jest o zgłoszenie tego właśnie w ramach uwag do zamówienia,
  • Wybrać kanał płatności spośród udostępnianych,
  • Zaakceptować warunki regulaminu korzystania z serwisu płatności oraz regulamin Sklepu – tylko, jeśli Kupujący rzeczywiście akceptuje postanowienia Regulaminów; akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. W przypadku dokonania rejestracji i założenia Konta, Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności do nieprzekazywania danych dostępowych do Konta, w tym Loginu i Hasła osobom trzecim.
 4. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Klient po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych i może je modyfikować.
 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i niezakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania ze Sklepu Internetowego przez innych Klientów.
 6. Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez użycie przycisku “Kupuję i płacę”.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało poprawnie złożone.
 8. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili złożenia zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.
 10. Przyjęcie przez Sklep Internetowy zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych przez Klienta oraz:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • w przypadku gdy do realizacji zamówienia wymagana jest zaliczka, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu określonej wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 11. W przypadku towarów na zamówienie, których czas realizacji wynosi powyżej 7 (siedmiu) dni Sprzedawca pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia. W przypadku bezskutecznego upływu 7 dni na wpłatę zaliczki Sprzedawca wezwie ponownie Klienta do wpłaty zaliczki w dodatkowym terminie 3 dni. Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o anulowaniu zamówienia w formie wiadomości e-mail wysłanej do Klienta.
 12. Dokonując zakupu treści cyfrowych, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie mu faktury dokumentującej zakup w postaci elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail. Faktura zostanie wysłana Użytkownikowi w ciągu 24 godzin od chwili skutecznego dokonania płatności.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 4 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za towar można dokonać:
  • przelewem bankowym;
  • przelewem elektronicznym za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność – w takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 2. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl którego operatorem jest DialCom24 Sp. z o.o. działający w ramach grupy PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.
 3. W przypadku treści internetowych z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 4. Zakupiona przez Użytkownika treść cyfrowa dostępna jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 3 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionej treści cyfrowej.
 5. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 6. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 7. W przypadku wybranych towarów lub kategorii towarów Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA.

 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w opisie towaru na Stronie Produktowej, a także komunikowany Klientowi podczas składania przez niego zamówienia i w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia. Do czasu realizacji zamówienia podawanego przez Sklep Internetowy należy doliczyć czas, w którym wybrany przez Klienta dostawca dostarcza zamówione towary.
 2. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych towarów w Sklepie Internetowym.
 3. Przy oferowanych towarach Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia w Dniach roboczych.
 4. Dostawa towarów nie będących towarami w formie elektronicznej jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na terytorium wybranych krajów europejskich, za pośrednictwem podmiotów (kurierów) współpracujących ze Sklepem Internetowym. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego. W przypadku dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca przedstawia Klientowi indywidualną wycenę kosztu dostawy zagranicznej i dokonuje z Klientem indywidualnych uzgodnień w odniesieniu do sposobu oraz kosztu dostawy zagranicznej.
 5. Dostawa nie obejmuje montażu poszczególnych elementów zamówienia.
 6. W przypadku towarów na zamówienie, niedostępnych lub trudno dostępnych czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany oraz pouczony o prawie odstąpienia od umowy. Zwrot zapłaconej ceny za towar w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje bezzwłocznie.

§ 6 KORZYSTANIE Z TOWARÓW W POSTACI TREŚCI CYFROWYCH

 1. Towar stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z towaru w postaci treści cyfrowej wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego oraz w przypadku treści w formacie pdf – programu Adobe Acrobat Reader.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Towar, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@ingalinder.com.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z zakupionych treści cyfrowych.
 5. W ramach umowy Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Towaru. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Towaru. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych towarów, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Do odpowiedzialności Sprzedawcy mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. O zamiarze dochodzenia uprawnień z rękojmi Klient powinien poinformować Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Sklep Internetowy odbierze od Klienta reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego w uzgodnionym przez Strony terminie, na swój koszt. Możliwe jest również dostarczenie przez Klienta towaru wraz z dowodem jego zakupu i Formularzem reklamacyjnym na adres Sklepu.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera i dołączyć go do zwracanej przesyłki.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym towarze Sprzedawca niezwłocznie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku, gdy towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady Klient jest uprawniony żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, o ile w ciągu roku od wykrycia wady o tym fakcie Klient zawiadomi Sprzedawcę.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 2. Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uzależniona jest od złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w § 8 ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informacje pozwalające na określenie towaru, którego dotyczy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Oświadczenie można wysłać drogą mailową na adres: sklep@ingalinder.com albo przesyłką wraz ze zwracanym towarem. Sklep Internetowy zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6-7 poniżej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Klienta do zapłaty.
 6. Za koszty dostarczenia rzeczy Sprzedawca odpowiada do wysokości najtańszego, oferowanego sposobu dostarczenia zamówienia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jedynie odnośnie niektórych towarów (zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów przesyłki jeżeli:
  a. jeżeli koszty przesyłki całego zamówienia były niższe niż gdyby Klient dokonał zakupu wyłącznie zwracanego towaru;
  b. koszty przesyłki zamówienia stanowią jedną opłatę bez względu na rodzaj i ilość zamówionych towarów
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar na swój koszt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres Art Inga Linder-Kopiecka, ul. Orła Białego 7/4, 05-082 Latchorzew, chyba że Sprzedawca wskaże inny adres zwrotu towaru. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia.
 9. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
 11. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących towary:
  a. wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Postanowienia § 8 Regulaminu nie mają zastosowania w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
 14. Jeśli w toku zakupu Towaru w postaci treści cyfrowej Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy w okresie na odstąpienie od umowy i przyjął do wiadomości, że w związku z tym utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 9 NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły wolę jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient jest uprawniony do rezygnacji z prenumeraty Newslettera w dowolnym momencie

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Sklep Internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
  18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. W ramach świadczenia usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Sklep Internetowy oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług elektronicznych.
 3. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Sprzedawcy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 (czternastu) dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu tj. z dniem 1 stycznia 2016 roku
 6. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.
 7. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy powiadomi Klientów posiadających Konto na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym o każdorazowej zmianie poprzez wysłanie informacji zawierającej wprowadzane zmiany. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian jest zobowiązany do poinformowania o tym Sklep Internetowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.